Referenční projekty hlavní

Veřejná prostranství

projekt Studie přírodního areálu Huslík, Poděbrady
projekt Studie přírodního areálu Huslík, Poděbrady
 • STUDIE PŘÍRODNÍHO AREÁLU HUSLÍK, Poděbrady – průzkumy zeleně, analýzy území, návrh sadových, koncepčních, organizačních úprav, prováděcí projekt pro výsadbu stromů – I.etapa, příprava pro žádost o dotaci pro výzvu 4/2021 NPŽP (2022)
 • REVITALIZACE ZELENĚ NOVÉ SMRŽOVKY, Smržovka (spolu s atelierem Land05) – dokumentace pro realizaci sadových úprav (2020)
 • OBNOVA PAMÁTNÍKU OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY. TYRŠOVY SADY, JABLONEC N. NISOU – dokumentace pro realizaci sadových úprav (2017)
 • Smržovka, PROJEKT OBNOVY A KONCEPT MĚSTSKÉHO LESOPARKU SMRŽOVKA – analýzy území, podklady pro veřejná projednávání, spolu s Trevisan atelier+ (2016)
 • Liberec , PROJEKT OBNOVY PARKU U JEZU – inventarizace, studie, veřejné projednávání, spolu s Krajina a zahrada o.s. (2015-2016)
 • PROJEKT EKOPARKU LIBEREC – strategie, koncept pro řešené území, odborný konzultant (2015)
 • poradenství pro KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE v rámci jeho aktivit v Národní síti Zdravých měst, místní Agendy 21 – koncepční a metodické aktivity (2015)
 • MANAGEMENT PROJEKTŮ OBNOVY ČI REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – náměstí, návsi, lokální centra, školní zahrady v rámci programů „Místo pod stromy“ a „5P pro Prahu“ Nadace Partnerství a Partnerství o.p.s. v ČR v (2008-2010)
 • STRATEGIE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY PRAHY 10, Praha 10 (Partnerství o.p.s.) – strategický dokument vytvářený za účasti veřejnosti, zástupců státní správy a přizvané odborné veřejnosti v MČ Praha 10 (2009-2010)
 • INICIACE FARMÁŘSKÝCH TRŽIŠŤ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (Partnerství o.p.s., Nadace Partnerství spolu s o.s. Archetyp): Školení pro starosty a místostarosty MČ Prahy, strategické jednání na Magistrátu HM Prahy – realizace: Praha Kubán, nám.J.z Poděbrad, Náplavka, Suchdol – (2009-2010)
 • KONCEPT OBNOVY THOMAYEROVÝCH SADŮ, Praha 8 – Libeň (spolu s atelierem A05) Spoluautor konceptu obnovy městského historického parku, pro stavební povolení. Průzkumy, rozbory, zjednodušený návrh pěstebních opatření, koncepční návrh obnovy zeleně, vč. cestní sítě a mobiliáře. (2008)
 • NÁVRH OPATŘENÍ PRO STUMPY TOWER PLACE, Girvan, Skotsko (spolu s Greenspace Scotland) Pokračování v projektu se zapojení veřejnosti metodou tzv. placemaking. Průzkum využití území, sumarizace pracovních setkání a veřejných workshopů, návrh možných změn v koncepci, uspořádání, provozu a managementu prostoru. (2007)
 • OBSERVATION AT BURNGREEN PARK AND RECREATION GROUND, KILSYTH (spolu s Greenspace Scotland) Projekt byl zaměřen na vytvoření metodiky pozorování využití a stavu dvou parků obce Kilsyth, technikami používané např. PPS či Janem Gehlem. Cílem projektu pak byla rekonstrukce parku na základě jednání s veřejnosti, stávajícího využití a potřeb místních obyvatel. (2007, Skotsko)
 • PROJEKT „ŽIVOT MEZI BUDOVAMI“ dílčí projekt „Projekt pro pěší zónu Anděl“, Praha 5 Celostní a participační program „Život mezi budovami“, jež má za cíl podpořit zdravý, bezpečný a udržitelný život ve městě. V dílčím projektu jsme navrhovali úpravy a oživení pěší zóny Anděl, což obnášelo zpracování analytické zprávy a doporučení dalších postupů ve správě pěší zóny na základě rozsáhlého sociologického výzkumu a pracovních setkání s podnikateli a občany Prahy 5. V rámci projektu proběhla spolupráce s MČ Praha 5, místními podnikateli, studenty a doktorandy FA ČVUT Praha, FLE ČZU Praha, PF a FF UK Praha, VŠMVV o.p.s. Praha, Gymnázium Špitálská Praha, za podpory MČ Praha 5, EBA3 – Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel, Obchodní Centrum Nový Smíchov, XCopy (2005-2007)
 • INVENTARIZACE DŘEVIN V BOTANICKÉ ZAHRADĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Praha 7- TRÓJA – Zpracovávání inventarizace za spolupráce s mnoha odborníky a kolegy. Zde se promítnul také projekt pražské litopunktury a projektu CELEK, při jehož začlenění do koncepce zahrady jsem mohla asistovat. (2005-2006)
 • PROJEKT REGENERACE DŘEVIN V ZÁMECKÉM PARKU VE ŠTIŘÍNĚ –I.etapa, okres Praha-východ – Zaměření dřevin, inventarizace, návrh pěstebních opatření, příprava podkladů pro žádost k získání dotace ze Státního fondu životního prostředí. (2001)
 • PROJEKT REGENERACE A OBNOVY ZÁMECKÉ ZAHRADY V CHRASTI U CHRUDIMI, okres Chrudim – Zaměření dřevin, inventarizace, ostatní průzkumy a rozbory, návrh provozních a kompozičních vztahů, návrh pěstebních opatření, příprava podkladů pro žádost k získání dotace ze Státního fondu životního prostředí. Projekt byl představen a obhájen před občany města Chrast za účasti zástupce památkového úřadu Pardubice. (2000-2001)
projekt Revitalizace zeleně Nové Smržovky (spolu s atelierem Land05)

Školy, školky

realizace MŠ Kryštofovo Údolí
 • PŘÍRODNÍ ZAHRADA PRO MŠ SOBOTKA – prováděcí projekt (spolu s Architekty.cz) (2020)
 • Přírodní zahrada v centru obce, MŠ Kryštofovo Údolí – zjednodušený prováděcí projekt, příprava k žádosti o dotaci (2018), asistence a dozor při realizaci (2019-2020)
 • Žibřidice: ŠKOLNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ ŽIBŘIDICE – participace veřejnosti, studie a rozpočet spolu s Krajina a zahrada o.s. (2016)
 • Křižany: projekt jezírka – biotopu pro MŠ Křižany v rámci environmentální výchovy (2015)

Soukromé realizace

 • Liberec: PROJEKTY A ROZPOČTY PRO REALIZACE A ÚDRŽBU ZAHRAD v rámci práce pro Plantastyl, s.r.o. (2015-2016)
 • Praha 5 – KONCEPT ZELENĚ – zarostlých sadů nad centrálou ČSOB v Radlicích – Průzkumy a rozbory, dotazníkové šetření, veřejné setkání, sumarizace ve třech variantách řešení z hlediska funkční náplně, prostorového uspořádání, finanční a komunikační strategie. Spoluautor v rámci práce pro Partnerství o.p.s. (2009)

Krajina

NÁVRH VÝSADBY STROMŮ – V KRAJINĚ, V OBCÍCH – projekty výsadby převážně pro aleje a ovocné sady, přes 50 projektů zpracované pro Výzvu č. 9/2019 (NPŽP)
 • KRAJINNÝ KONCEPT PRO OBEC PROSEČ POD JEŠTĚDEM – studie pro možná zlepšující opatření na sedmi lokalitách, výsadby zeleně, protierozní opatření, revitalizace zregulovaného toku, úprava podmáčených cest, obnova historických cest, revitalizace studánky, 04/2022 (zpracováno pro dotaci z oblasti Životního prostředí a zemědělství 8.6. Podpora retence vody v krajině), dotace získána 09/2022
 • VÝSADBA DŘEVIN JAKO PODPORA RETENCE VODY V KRAJINĚ – realizační projekt pro lokalitu Pulečný (okr. Jablonec) a lokalitu Paceřice- Nad Rohankou (okr.Liberec) (2021)
 • NÁVRH VÝSADBY STROMŮ – V KRAJINĚ, V OBCÍCH – projekty výsadby převážně pro aleje a ovocné sady, přes 50 projektů zpracované pro Výzvu č. 9/2019 (NPŽP) pro obce v Ústeckém, Středočeském a Zlínském kraji, většinou úspěšně přidělené (pro Futura Academica, z.s.), právě realizované (2020-2021)
 • Praha – východ, EVIDENCE A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ V ALEJÍCH OBCE KAMENICE – Inventarizace, návrh pěstebních opatření s ohledem na provozní, kompoziční i historickou funkci jednotlivých (sedmnácti) stromořadí v obci i mimo obec, příprava podkladů pro I.etapu regenerace alejí pro žádost k získání dotace ze SFŽP. (2000)
 • MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ SOUSTAVY NATURA 2000 A SMARAGD – Pošumaví – okres Klatovy – Terénní průzkum – určení biotopů, fytocenologické snímky, fotodokumentace, zpracování mapových podkladů pro digitalizaci databáze, informační databáze o zadané oblasti, vyhodnocení průzkumů, doporučení zásahů, péče ochrany, metodika (2002-2004)
mapování biotopů NATURA 2000